Se suprimeix el canon digital

El cànon per còpia privada o cànon digital és una taxa aplicada a diversos mitjans de gravació i la recaptació reben els autors, editors, productors i artistes, associats a alguna entitat privada de gestió de drets d'autor, en compensació per les còpies que es fan dels seus treballs en l'àmbit privat.

En la disposició addicional 10 del BOE de 30 de desembre de 2011 es s'ha disposat
Desena. Modificació del règim de compensació equitativa per còpia privada.

1. Se suprimeix la compensació equitativa per còpia privada, que preveu l'article 25 del Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1 / 1996, de 12 d'abril, amb els límits que estableix l'article 31.2 de la mateixa Llei .

2. El Govern establirà reglamentàriament el procediment de pagament als perceptors de la compensació equitativa per còpia privada amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat.

3. La quantia de la compensació es determinarà prenent com a base l'estimació del perjudici causat.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-20638