Les cookies davant la transposició de la directiva. Projecte de Llei que modifica la Llei general de telecomunicacions

Com ja advertíem en un altre post, teníem pendent de transposició la Directiva 2002/58/CE, modificada en el seu article 5.3 per la Directiva 2009/136/CE, que recordem assenyala:

«3.Els Estats membres han de vetllar perquè únicament es permeti l'emmagatzematge d'informació, o l'obtenció d'accés a la informació ia emmagatzemada, en l'equip terminal d'un abonat o usuari, a condició que aquest abonat o usuari hagi donat el seu consentiment després que se li hagi facilitat informació clara i completa, en particular sobre les finalitats del tractament de les dades, d'acord amb el que disposa la Directiva 95/46/CE. Això no impedeix el possible emmagatzematge o accés d'índole tècnica al sol tal d'efectuar la transmissió d'una comunicació a través d'una xarxa de comunicacions electròniques, o en la mesura de l'estrictament necessari per tal que el proveïdor d'un servei de la societat de la informació presti un servei expressament demanat per l'abonat o l'usuari. ».

Finalment la directiva s'ha transposat i el projecte de llei ha quedat redactat de la manera següent.

2. Els prestadors de serveis podran utilitzar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris, a condició que aquests hagin donat el seu consentiment després que se'ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització, en particular, sobre els finalitats del tractament de les dades, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Quan sigui tècnicament possible i eficaç, de conformitat amb les disposicions pertinents de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el consentiment del destinatari per acceptar el tractament de les dades es pot facilitar mitjançant l'ús dels paràmetres adequats del navegador o d'altres aplicacions, sempre que aquell hagi de procedir a la seva configuració durant la seva instal lació o actualització mitjançant una acció expressa a aquest efecte.

D'acord amb el que estableix l'article 18, podran desenvolupar-se, pel que fa al que disposa aquest apartat, codis de conducta voluntaris, preferentment emmarcats en iniciatives d'àmbit comunitari o internacional. Aquests codis de conducta tractaran, en particular, sobre mesures dirigides a que els destinataris rebin una informació clara, completa i fàcilment accessible i procuraran que la manera que es faciliti la informació i s'ofereixi el dret de negativa sigui el més senzill possible per al destinatari, podent desenvolupar-se, entre d'altres, icones informatius normalitzats.

Això no impedeix el possible emmagatzematge o accés d'índole tècnica al sol tal d'efectuar la transmissió d'una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que sigui estrictament necessari, per a la prestació d'un servei de la societat de la informació expressament demanat pel destinatari. El que disposa aquest precepte podrà ser objecte de desenvolupament reglamentari. »

La interpretació que s'ha realitzat del consentiment previ ha estat la més beneficiosa per a les empreses que utilitzen cookies en la seva navegació i estudi perquè transfereixen tota la responsabilitat de l'assumpte a la configuració i / o actualització del navegador.
Com apuntava el nostre estimat col·laborador Francesc Pérez el repte ve ara respecte a tots els usuaris que actualment naveguen a la xarxa, ja que fins que no es "acceptin" les noves condicions del navegador en l'actualització s'estarà en fals.

Sorprèn que no es distingeixi entre les diferents tipologies de cookies perquè no és el mateix una galeta que facilita l'accés en el si de la pàgina a una galeta d'estudi de comportament, ja que, per la seva naturalesa, és molt més agressiva.
Hi ha un interessant post del nostre company especialista Santiago Bermell en privacitat molt interessant, ja que mostra de manera gràfica la configuració que podem fer de les galetes en la nostra navegació per evitar-les.

http://www.privacidadpractica.com/2011/04/04/la-directiva-de-cookies/

+ Informació de concepte de cookie:

http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie