La clàusula de Indemnitat en els contractes de accés per compte de tercers

És pràctica habitual establir clàusules d'indemnitat per part dels responsables de fitxers en els contractes d'accés per compte de tercers, regulats en l'article 12 de la LOPD i els articles 21 i 22 del Reial Decret 1720/2007.Exemple de clàusula d'indemnitat:


X respondrà davant X, davant actuacions o omissions culpables o negligents directament imputables a aquella entitat, respecte al compliment de les obligacions imposades en virtut d'aquest contracte i per la legislació que resulta o resultés aplicable i molt en particular, d'aquelles imposades i determinades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, originés danys, sancions, multes i altres quantitats sorgides o derivades de qualsevol reclamació, inclosos els procediments sancionadors incoats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en als que queda involucrada; X assumirà les quantitats que corresponguin a aquests fets deixant indemne X qui té dret a dirigir-se contra l'altra part per tots els mitjans legals al seu abast i reclamar el que legalment correspongui pels danys ocasionats per raó de la seva actuació o omissió, sense perjudici d'exercir qualsevol altres accions que en Dret li corresponguin.


Hem participat en un procés contenciós en el que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha sancionat el responsable del fitxer i l'encarregat del tractament, i on els ha indicat que una vegada finalitzat el procés es reclamin en la jurisdicció ordinària les sancions imposades.Aquesta situació causa una enorme incertesa perquè l'infractor ha de respondre per la seva infracció i després per la possible infracció imposada al responsable.
I d'aquí sorgeix una qüestió de molt interès:


Què passa si el responsable del fitxer no té una defensa adequada?


Davant d'aquesta situació, quan el responsable ens demana una clàusula d'indemnitat en el contracte d'accés per compte de tercers, la nostra opinió és que cal demanar en el mateix contracte la direcció lletrada de l'assumpte, ja que és possible que també hem respondre per la infracció imposada (absurdament) al responsable del fitxer.


Aquest és un exemple de clàusula que suggerim:


En cas que el responsable del fitxer es vegi involucrat directament en un procés sancionador incoat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que el procés pugui raonablement suposar un perjudici a l'encarregat del tractament, ambdues parts acorden que l'encarregat del tractament podrà actuar en la seva pròpia defensa, actuant en el seu cas en nom i per compte d'ell.
Això en cap cas eximirà de respondre del perjudici ocasionat al responsable del tractament pel dany ocasionat.
Amb aquesta clàusula estem delimitant la defensa de la sanció que s'imposa al responsable i de la qual haurem també respondre.


 


 


Diccionario - Ver diccionario detallado