El Código de Consumo catalán crea nuevas obligaciones para las páginas web respecto a la contratación on line con consumidores sitos en Cataluña.

Des del 23 gener 2011 entren en vigor les novetats establertes en matèria de consum pel el Codi de Consum (Llei 22/2010, de 20 de juliol) i que afecten a la contractació on line.

A la nombrosa i dispersa normativa ja existent sobre aquesta matèria s'uneixen una sèrie d'obligacions d'aplicació en l'àmbit de consum a Catalunya, que tractem de resumir i tractar a continuació:

 MODIFICACIONS DEL WEB

PROTOCOL WEB ACCESSIBILITAT

La Generalitat de Catalunya ha fet públic un resum en què inclou alguns criteris interpretatius aplicables a la nova Llei

No obstant això, l'esmentat resum no es refereix a les obligacions d'accessibilitat web, encara que l'article 121-3 que transcrivim a continuació pot interpretar en el sentit que pot ser necessari que la pàgina web de l'empresa disposi d'informació amb els estàndards de accessibilitat, de manera que es facilitarà l'accés a la informació que contingui aquesta web a persones amb discapacitats, per exemple, visuals. Aquest article diu així:


* Article 123.3

Col · lectius especialment protegits

1. Els drets dels consumidors que afecten col.lectius especialment protegits gaudeixen d'una atenció especial i preferent per part dels poders públics, de conformitat amb el que estableix aquesta Llei, les disposicions que la despleguin i la resta de l'ordenament jurídic.

2. Les persones amb discapacitat, especialment, han de tenir garantit l'accés adequat a la informació sobre els béns i serveis, i el ple exercici i gaudi dels drets i garanties que recull aquesta Llei, de la mateixa manera que la resta de consumidors.


Més informació sobre l'accessibilitat web en:

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility


IDIOMA DE LES CONDICIONS LEGALS DE LA WEB

En les condicions prèvies del contracte on líne es fa necessari informar en llengua catalana:


Article 128-1

Drets lingüístics de les persones consumidors

2. Les persones consumidors, sens perjudicis del respecte ple al deure de Disponibilitat lingüística, tinença Dret a Rebre en castellano:

a) Les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, Els pressupostos, Els resguards de dipòsit, els factures i Els altres documents que hi Facinas referència o que en derivin.
b) Les informacions necessaris per al consum, l'Ús i el maneig adequats dels Béns i serveis, d'acordar AMB llurs Característiques, AMB independència del mitjà, format
o Suport utilitzat, i, especialment, els tats OBLIGATÒRIES relacionades directament

Amb la salvaguarda de la salut i la Seguretat.

c) Els Contractes d'Adhesió, Els Contractes AMB clàusules Tipus, Els Contractes normats, els Condicions generals i la documentació que hi faci referència o que derivi de la Realització d'algun d'aquests contractes.

NOVES OBLIGACIONS DE INCLOURE INFORMACIÓ A LES CONDICIONS PRÈVIES DEL CONTRACTE ON LINE

En les condicions prèvies del contracte on line es fa necessari informar (a més de les clàusules actuals que ja estan incorporades pel nostre assessorament), del següent:N º de fax i correu electrònic. (Article 211-4)

Horari d'atenció al públic (Article 126-8)

Compensacions, reemborsaments o indemnitzacions. (Article 126-7)

S'ha de facilitar informació dels serveis públics de consum (Article 211-4)

Dret al desestiment (Article 211-15)a) El període durant el qual la persona consumidora Pot exercir el Dret de desistiment.

b) Les Condicions de l'Exercici del Dret de desistiment.

c) La quantitat i la forma de Pagament de les DESPESES de devolució, si n'hi ha.

d) Les Modalitats de restitució del Bé o Servei rebut.

2. A els casos en què els Lleis atorguin el Dret de desistiment a la persona consumidora, en el document de desistiment han de constar, almenys, les dades següents:

a) La Seva Identificació com a document de desistiment.

b) El nom i l'adreça del destinatari o destinatària.

c) Les societats identificatives del contracte i dels contractants.


3. El Dret de desistiment atribuït legalment al consumidor és regeix, en primer lloc, per els Disposicions legals especifiqui de cada supòsit i, si no n'hi ha, paper que estableix aqueste article.


4. Les formalitats, els terminis i els conseqüències del dret de desistiment són els que estableix la legislació en aquesta matèria.Recordem que el dret a desistiment és de 7 dies.

De conformitat amb el nou article 222-2, la informació que s'ha de fer constar en les pàgines web és la següent:Article 222-2

Informació a les persones consumidors

f) El preu total, d'acordar AMB qual estableix la normativa aplicable. L'import

corresponent a les DESPESES de Lliurament S'ha de consignar de manera separada si aquestos són a Càrrec de la persona consumidora.

g) La modalitat i el termini màxim de Lliurament del Bé od'execució del Servei

des del moment d'recepció de la comanda. Amb AQUESTA finalitat, l'empresari o

empresària ha de Fer arribar a la persona consumidora un justificant de recepció de

la comanda en el termini de tres dies a partir de la data de recepció.

j) Les Modalitats de Pagament.TIPUS DE LLETRALletra que faciliti la lectura i contrast adequat, pendent de desenvolupament reglamentari (Article 211-6)FULLS DE RECLAMACIONSHa de ser possible descarregar per via telemàtica (Article 126-9)http://www.consum.cat/doc/doc_59629304_1.pdfCUSTÒDIA DEL CONTRACTE ON LINES'estableix l'obligació de conservació del document que regula la relació, de manera que el contracte en línia acceptat ha de ser conservat en el sistema.2. La informació a què fa Referència l'Apartat 1 S'ha de subministrar en un format

Adequate a la tècnica de comunicació a distància emprada que en permeté la conservació a la persona consumidora. S'entén que aqueste Dret es satisfaran si és lliura un document informatiu en paper o en un Altre Suport que permeté l'emmagatzematge electrònic i la reproducció posterior. Correspon al'empresari o empresària acreditar el complimenta D'aquest precepte.

A LES CLÀUSULES postcontractualHa de constar una referència clara i comprensible al dret de desistiment ia la possibilitat d'exercici d'aquest. En particular, ha de constar:

- La identificació com a document de desistiment.

- El nom i adreça del destinatari.

- Les dades identificatives del contracte i dels contractants.

ALTRES RECORDATORIS JA VIGENTSHem de recordar la necessitat garantir els pagaments avançats i de disposar d'assegurances que cobreixin les quantitats avançades.El codi regula l'atenció als serveis bàsics de forma especial, delimitant, per exemple, que els empresaris sotmesos a aquesta Llei han d'establir un telèfon d'atenció que no suposi tarifació addicional i, així mateix, han de tenir un establiment a Catalunya.El codi també regula els concursos i sortejos.+ Informació a:

http://www.consum.cat/qui_som/communicacio/codi-consum-catalunya/empreses-codi/index_es.htmlNorma:

https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5677/10196041.pdf